L’article 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, contempla que els registres generals d’apoderaments no impediran l’existència de registres particulars de cada registre on s’inscriguin els poders atorgats per a la realització de tràmits específics del mateix. A més, cada organisme podrà disposar del seu propi registre electrònic d’apoderaments.

Sigui com sigui, aquests registres generals i particulars hauran d’ésser plenament interoperables entre sí, de manera que es garanteixi la seva interconnexió i compatibilitat, així com la transmissió telemàtica de els sol·licituds, escrits i comunicacions que s’incorporin als mateixos.

No obstant, per aquesta interoperabilitat cal que prèviament s’aprovi la corresponent Norma Tècnica d’Interoperabilitat del model de dades i condicions d’interoperabilitat dels registres electrònics d’apoderaments, la qual es troba en fase d’elaboració.

L’APODERA és el registre electrònic d’apoderaments de l’Administració General de l’Estat, que -igual que REPRESENTA o altres registres anàlegs- permet la inscripció de representacions amb la finalitat de que els apoderats actuïn davant les Administracions Públiques en nom de tercers.

D’altra banda, el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) té per objecte facilitar la concurrència d’empreses i agilitzar les actuacions de les administracions públiques catalanes en els procediments d’adjudicació contractual (Decret 107/2005, de 31 de maig).

Entre les diverses dades que s’inscriuen al RELI, destaquen les relatives a la representació de les empreses licitadores tals com:

  • Data del document i número de protocol d’atorgament de facultats de representació en procediments contractuals.
  • Cognoms i nom de les persones representants.
  • Identificació de les facultats de representació atribuïdes: licitar, firmar contractes, cedir crèdits, constituir dipòsits i cobrar.
  • Termini de durada de les facultats de representació.
  • Règim d’actuació de les facultats de representació.
  • Número i data de caducitat del document d’identitat de les persones representants.

A la vista del previst a la normativa de procediment administratiu, el servei REPRESENTA té prevista la integració amb APODERA i RELI, tan bon punt s’aprovi la norma tècnica indicada i estiguin disponibles les integracions.

En relació amb la integració amb APODERA, malauradament encara no tenim previsió, doncs estem a l'espera de l'aprovació de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat (responsabilitat del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital) que de moment encara està en versió esborrany. Des del Consorci AOC s'està treballant per adaptar-nos a les especificacions de l'esborrany de la NTI, però fins que no tinguem la versió definitiva, no podrem tancar l'adaptació tècnica i funcional de la nostra plataforma i la realització de les tasques tècniques per a la integració formal.