Responsable

Dades de contacte del responsable: qualsevol dels ens usuaris del servei (podeu obtenir-ne les dades al quadre de sota)
 
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): qualsevol dels ens usuaris del servei (podeu obtenir-ne les dades al quadre de sota)

Finalitat

Les dades personals recollides en aquesta plataforma seran tractades amb la finalitat de tramitar la vostra sol·licitud d’inscripció o gestió de la representació en el Representa (registre electrònic d’apoderaments).
 
Si s’ha informat, s’utilitzarà la dada correu electrònic del poderdant per enviar-li avisos de canvi d’estat de la representació inscrita en el Representa.
 
Si s’ha informat, s’utilitzarà la dada correu electrònic de l’apoderat per recollir el seu consentiment als efectes d’enviar-li avisos de canvi d’estat de la representació inscrita en el Representa.
 
Termini de conservació de dades: les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquella finalitat i del tractament de les dades. Serà d’aplicació allò que disposi la normativa d’arxius i documentació.
 
Decisions automatitzades o elaboració de perfil: no aplica.

Legitimació

Base jurídica del tractament:
–        Art. 6.1.c del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
–        Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
–        Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
 
Consentiment de l’interessat només en el tractament de la dada correu electrònic (art. 6.1.a RGPD)
 
Obligació o no de facilitar les dades i conseqüències de no fer-ho: les dades personals recollides en aquest formulari (llevat del correu electrònic) són necessàries per a la finalitat del tractament. Per tant si no es faciliten no es podrà tramitar la sol·licitud d’inscripció de la representació.
 
La dada correu electrònic és d’aportació voluntària només en cas que es vulguin rebre avisos  sobre l’estat de la representació inscrita.

Destinataris

Cessions de dades: no es preveuen.
 
Transferències internacionals: no es preveuen.

Drets

Pot exercir els drets següents sobre les seves dades personals:
–        Accés: dret a obtenir del responsable del tractament confirmació sobre si s’estan tractant o no les dades personals que us afecten.
–        Rectificació: dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que us afecten.
–        Supressió: dret a obtenir del responsable del tractament la supressió de les dades personals que us afecten.
–        Oposició: dret a oposar-se a que les dades personals que us afecten siguin objecte d’un tractament basat en allò que disposen els articles 6.1.e i 6.1.f del RGPD.
–        Limitació:  dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix alguna de les condicions de l’article 18 del RGPD.
 
Com pot exercir els seus drets davant de qualsevol ens usuaris del servei:
–        Per mitjans electrònics, a través de la url de protecció de dades (podeu consultar-les a sota)
–        Mitjançant una sol·licitud escrita i signada dirigida al responsable de dpd
 
 Teniu dret a reclamar davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Podeu obtenir el llistat d’ens usuaris del servei així com les seves dades de contacte en relació a la protecció de dades de caràcter personal en el següent arxiu:

Ens_donats_alta_Representa_20221109.xlsx