Una representació és l’autorització d’una persona per a que un tercer actuï en nom seu.

Diferència entre una representació legal i una voluntària

Si és de tipus legal vol dir que la representació és necessària o obligatòria perquè així ho estableix una norma amb rang de llei; per exemple, les persones jurídiques no poden actuar per si mateixes sinó que necessiten d’una persona que se n’encarregui.

En canvi, una representació voluntària és aquella que no ve determinada legalment, per exemple, la que s’atorga a favor del cònjuge o familiar per presentar una petició davant un ens públic.

Tipus d’apoderaments

i ha definits tres tipus d’apoderaments:

 • Poder General”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.
 • Poder “A un organisme”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.
 • Poder “A tràmits”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder davant una Administració o un organisme concret.

Addicionalment, les representacions també han d’indicar les capacitats, que poden ser:

 • Totes (que inclou Tramitar, Consultar i Rebre notificacions), o bé,
 • La combinació de les capacitats parcials (Tramitar, Consultar i Rebre notificacions), que poden ser:
  • Tramitar
  • Consultar
  • Rebre notificacions
  • Tramitar i Consultar
  • Tramitar i Rebre notificacions
  • Consultar i Rebre notificacions

Atenció! Les representacions amb capacitats parcials no seran interoperables amb altres registre d'apoderaments. Per tant, si crees una representació amb qualsevol capacitat que no sigui "Totes" aquesta només serà vàlida en el marc dels ens usuaris de Representa.

 

Quins són els estats possibles d’una representació? (cicle de vida)

Els estats possibles d’una representació són:

 • VÀLIDA >> Representació vàlida i vigent.
 • PENDENT de VALIDACIÓ >> S’ha aportat documentació que cal revisar i validar per poder canviar l’estat a VÀLIDA o DENEGADA.
 • PENDENT_ACCEPTACIO >> El poderdant o representant ha realitzat una representació sense documentació a validar i cal que l'altra part l’accepti explícitament per passar l’estat a VALIDA. Qualsevol de les dues parts, però, pot decidir donar-la de baixa, tot passant a RENUNCIADA o REVOCADA (segons qui faci l'acció). Quan es faci una consulta de Validació una representació en aquest estat no podrà ser usada per respondre afirmativament. Passats 40 dies en aquest estat, si no ha estat acceptada o donada de baixa (revocació o renúncia), automàticament passa a anul·lada.
 • PENDENT de SIGNATURA >> Un cop el servei rep una petició d’inscripció o modificació d’una representació es genera una evidència signada. En cas que aquesta signatura falli es posa aquesta representació en estat pendent de signatura i es reintenta fins que es realitzi correctament la signatura.
 • DENEGADA >> Un cop revisada la documentació adjunta a la inscripció i denegada la representació.
 • EXPIRADA >> Una representació que abans ha estat VÀLIDA o PENDENT DE VALIDACIO, però en la data actual està fora del seu període de vigència.
 • RENUNCIADA >> El representant renuncia a la representació.
 • REVOCADA >> El poderdant revoca la representació.
 • ANUL·LADA >> Estat excepcional en que per algun motiu un empleat públic invalida una representació.

Cicle_vida_pendents (2).png

Actualment no es permet la gestió d’esmenes dins de l’eina, per tant, si una representació és denegada cal tornar a fer-ne la sol·licitud. Estem avaluant implementar un mecanisme de gestió d’esmenes que permeti a partir d’una representació denegada generar-ne una altra, corregint allò que està malament de manera més àgil.

 

Quina és l’adreça de portal Representa per a la ciutadania?

Existeix un portal per tal que ciutadania i empreses puguin consultar, crear o gestionar les seves representacions per actuacions davant de les administracions públiques.

L’accés al portal es realitza a través d’una URL que canvia en funció de l’ens i que és:

https://representa.cat/representa/ciutada?codi=x       x= codI INE10 sense 0 inicial

Per tant, hi ha una instància per a cada ens donat d’alta al servei.

A qui puc atorgar un apoderament o representació?
A qualsevol persona física o jurídica, tot aportant les seves dades (nom o raó social i NIF o número d’identificació, com a mínim).
Quin termini de vigència té un apoderament o representació?
El que es fixi en la creació de l’apoderament i en tot cas, no més de 5 anys que és el que estableix la Llei.
Quan entra en vigor un apoderament o representació?

El poder entra en vigor:

 • un cop acceptada, en els casos que requereixi d’acceptació posterior per part del representant.
 • un cop validada, en els casos que requereixi de validació posterior per part de l’administració.
Els apoderaments es registren en algun registre telemàtic?
Els apoderaments que es donen d’alta queden registrats en el Representa, podent-se consultar i descarregar el justificant de registre per qualsevol de les dues parts. No és però un registre públic, per tant, no es pot consultar per qualsevol persona, sinó només per les administracions públiques per a la gestió de les actuacions amb representants.
Què pot fer un apoderat en nom meu?
Pot realitzar qualsevol tràmit a qualsevol administració pública pels qual l’hagi autoritzat explícitament.
Quins tràmits es poden fer per Internet respecte els apoderaments?

Els tràmits que pot realitzar un ciutadà, professional o empresa per Internet respecte els apoderaments són:

 • Atorgar un apoderament
 • Sol·licitar la inscripció d’un apoderament ja existent prèviament
 • Consultar els apoderaments
 • Donar de baixa un apoderament
 • Acceptar com a representant, un apoderament atorgat per una altra persona
Es poden atorgar representacions per fer l’idCAT?

A Representa no poden inscriure’s representacions perquè l’apoderat sol·liciti l’idCAT (certificat o mòbil) a nom del poderdant.

De conformitat amb la normativa reguladora, l’obtenció dels mecanismes de signatura electrònica s’ha de fer presencialment per la persona interessada; és a dir, és un acte personalíssim que implica dirigir-se davant una Administració pública.

S’exceptua de l’anterior quan l’interessat utilitza un altre certificat digital per demanar el certificat (digitalment) o bé, un tercer porta el formulari de sol·licitud amb la signatura de l’interessat legitimada notarialment.

Com es pot comprovar, són dos supòsits molt taxats on hi ha constància fefaent de la verificació de la identitat, que no són traslladables als apoderaments de Representa.