Com dono de baixa una representació a través del portal de ciutadania?

En qualsevol moment tant la persona que atorga el poder (poderdant) com la persona que el rep (representant) poden donar de baixa el poder.

En el cas del poderdant, des de la pestanya de “Consulta i Gestió”, es pot cercar les representacions en que es consta com a poderdant i donar-les de baixa, tot revocant-les.

En el cas del representant, des de la pantalla d’”Inici”, es poden cercar totes les representacions en les que es conta com a:

 • Poderdant, tot revocant-les
 • Representant, tot renunciant-hi
Com es pot acceptar una representació?

Quan es creen representacions sense documentació adjunta aquestes queden en estat “Pendent d’acceptació”:

 • Si ha estat creada pel poderdant (qui atorga els poders), cal que sigui acceptada pel representant (qui rep els poders i actuarà en nom del poderdant).
 • Si ha estat creada pel representant (qui rep els poders i actuarà en nom del poderdant), cal que siguin acceptada pel poderdant (qui atorga els poders).

Per tant, les sol·licituds de representació sense documentació adjunta sempre queden pendents d’acceptació de l’altra part, la que no ha realitzat la sol·licitud.

Aquesta altra part, que ha d’acceptar la representació, pot fer-ho per dues vies:

 • Presencialment: acudint a qualsevol administració usuària del servei Representa en que un treballador públic podrà gestionar la seva sol·licitud.
 • Telemàticament: a través del portal de ciutadania del servei de Representa.

En aquest segon cas, la persona haurà d’accedir al portal de ciutadania, autenticant-se amb els mecanismes vàlids per fer-ho i des de la pestanya “Inici” cercar aquelles representacions que consten com a “Pendents d’acceptació”

Si s’accedeix al detall de les mateixes, aquestes apareixeran amb l’estat “Pendent d’acceptació” i tot prement al botó “Acceptar” aquestes quedaran en estat “Vàlida”, tot causant efecte a partir d’aquest moment.

 

Cal que el representant doni consentiment explícit?

Depèn del cas.

En el cas que la inscripció tingui documentació adjunta a validar, no és necessari. Un cop la inscripció estigui registrada, serà validada o denegada per un treballador públic amb rol de validador i en funció d’això quedarà com a vàlida, causant ja efecte o bé, denegada. Això és així perquè s’entén que ja en un acte previ el representant ha consentit aquesta representació.

En el cas que la inscripció no contingui documentació adjunta a validar, caldrà que l'altra part (la persona que no ha realitzat la sol·licitud) l’accepti explícitament.

Si el persona que inscriu la representació és qui otorga els poders i informa del correu-e de qui serà la persona representant, se li enviarà un correu informant del nomenament amb una breu explicació d’aquesta circumstància i amb la informació per tal d’acceptar-la. Si el representant no està interessat pot renunciar al nomenament.

Si és a la inversa, funciona igual. Si la  persona que inscriu la representació és el representant i no s’adjunta documentació, la representació es crearà també com a pendent d’acceptació. Si s’informa del correu-e de qui serà la persona poderdant, se li enviarà un correu informant del nomenament amb una breu explicació d’aquesta circumstància i amb la informació per tal d’acceptar-la. Si el poderdant no està interessat pot renunciar a la representació.

En el mateix sentit, en qualsevol moment pot donar-se d’alta o de baixa dels avisos.

Com modifico una representació?
Una representació creada ja no pot modificar-se. El que pots fer és donar-la de baixa i crear-ne una de nova. També es poden modificar les dades de les persones interessades.
Com consulto les representacions que tinc?

Per consultar les representacions que tens, un cop has accedit al portal, a la pàgina d’inici, sota les teves dades apareixen “Les meves representacions”, el llistat de persones amb les que tens representacions ja sigui com a persona que atorga poders o que el rep. Si fas clic a sobre, pots  veure’n el contingut.

Quins correus-e envia la plataforma?

El servei Representa, si en la realització de la representació s’informa del correu-e i s’autoritza l’enviament de comunicacions de qui dona els poders (poderdant) i de qui rep els poders (representants), envia un correu-e sempre que es realitza un canvi d’estat en la representació.

D’aquesta manera, s’envia un correu-e cada cop que es realitza:

 • alta (indica si la representació està en estat "Pendent d'acceptació" o Pendent de validació")
 • revocació
 • renúncia
 • validació d’una representació pendent de validació (indica que s’ha donat d’alta)
 • denegació d’una representació pendent de validació
 • acceptació d’una representació pendent d’acceptació (indica que s’ha donat d’alta)
 • anul·lació d'una representació (realitzada per l'administració, quan es detecta una errada en la mateixa o bé, quan han passat 40 dies des de la sol·licitud de la representació i aquesta no ha estat acceptada pel representant)

I en el cas que una representació caduqui:

 • avís de caducitat 1 mes abans
 • avís de caducitat en 1 setmana
 • caducitat

Quan una representació queda en pendent d'acceptació, s'envia un correu-e:

 • avís de pendent d'acceptació 1 setmana després
 • avís de pendent d'acceptació 1 mes després