Què és el Representa?

Representa és un registre electrònic d’apoderaments comú que l’AOC posa a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les Entitats locals de Catalunya i dels organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents dels anteriors.

Aquest registre és compartit per a tots ells; és a dir, no es tracta d’un registre individual o independent, fet que comporta la corresponsabilitat en el tractament de les dades de caràcter personal que hi consten.

El Representa no és:

  • Un registre administratiu
  • Un registre de funcionaris habilitats

Què és un Registre Electrònic d’Apoderaments?

El Registre Electrònic d’Apoderaments, creat per la Llei 39/2015 (article 6), permet fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques. La inscripció és obligatòria per tal d’acreditar una representació?

El Representa només és una de les diferents vies vàlides en dret d’acreditar que una persona és representant d’una altra (Art.5 llei 39/2015). La inscripció al mateix, es recomana en casos d’actuacions reiterades d’una persona en nom d’una altra, per la qual cosa, no en recomanem la inscripció quan la representació finalitza amb la realització del tràmit concret (p.ex el cas d’una sol·licitud d’obres puntual d’un promotor en nom del propietari de la finca) i si en canvi, es recomana en casos d’actuacions reiterades (p.ex un fill que ha de realitzar tràmits en nom de la seva mare).

És innecessària la inscripció en el cas de certificats de representant donat que la persona física que n’és titular, ja ha acreditat davant d’una autoritat de certificació que representa a la persona jurídica corresponent, i per tant el certificat li permet actuar en nom i representació d’aquesta persona jurídica.

En aquest sentit, quan una administració pública detecta una representació per una altra via, ja sigui presencialment, o bé, electrònicament, es considera una bona pràctica oferir als interessats la possibilitat de realitzar la inscripció de la representació al Representa, en el cas de representacions que no s’exhaureixin amb la mateixa actuació administrativa,  tot informant dels seus efectes i durada. S’està treballant per oferir un model per incorporar als formularis electrònics, que s’incorporarà a la guia d’implantació del Representa.

Glossari de Representa

  • Poder o representació: habilitació que confereix una persona (física o jurídica) a favor d’un tercer per a que actuï en nom seu davant les Administracions públiques.
  • Apud acta: tipologia de poder que s’atorga mitjançant la compareixença personal o electrònica.
  • Poderdant: persona (física o jurídica) que confereix poders a un tercer per actuar en nom seu davant les Administracions púbiques.
  • Representant o apoderat: persona (física o jurídica) que rep un poder per actuar davant les Administracions públiques en nom d’una altra persona.
  • Validació: acció de comprovació de que les facultats o poders d’una persona són suficients per a actuar en nom i representació d’una altra persona, en la realització de determinades actuacions davant les Administracions públiques.
  • Tramitació atesa: l’assistència que presta un treballador de les OAC o OAMR en l’ús dels mitjans electrònics, previ consentiment de la persona interessada, que inclou la realització d’un tràmit en nom seu tot emplenant i signant el formulari de què es tracti.
  • Renúncia: acció per la qual l’apoderat decideix desistir de l’apoderament que li ha conferit el poderdant.
  • Revocació: acció per la qual el poderdant decideix donar de baixa l’apoderament que ha atorgat a favor de l’apoderat.