Què és una pròrroga?

Una pròrroga és la perllongació de la vigència d'una representació més enllà de la data de vigència inicial. Una representació té com a data màxima de vigència 5 anys, per tant, dins d'aquest període, la representació es pot prorrogar, és a dir, se'n pot allargar la vigència.

Quines representacions es poden prorrogar?

Qualsevol representació que sigui vàlida i que tingui una vigència inferior a 5 anys es pot prorrogar, amb una data de vigència màxima de 5 anys (comptant la suma de la representació inicial i les successives pròrrogues), si no es requereix adjuntar nova documentació per acreditar aquesta perllongació de la representació.

Per tant,

Si A representa a B durant 1 any --> es poden fer n pròrrogues pels 4 anys restants.

Si A representa a B durant 2 anys --> es poden fer n pròrrogues pels 3 anys restants.

 

Si per la perllongació de la representació cal adjuntar un document que l'acrediti, cal realitzar una nova representació.

Com funciona el flux de la pròrroga? 

En relació amb el procediment d'alta de la pròrroga, aquesta és igual que les noves inscripcions:

  • Si la representació original va ser sol·licitada sense documentació adjunta (ja sigui pel poderdant o representant) i, per tant, va passar per l'estat de “pendent d'acceptació” >> la sol·licitud de pròrroga necessitarà l'acceptació de l'altra part per passar a vàlida.
  • Si la representació original duia documentació adjunta i, per tant, va passar per l'estat “pendent de validació” >> cal validació per part de l'administració de la sol·licitud de pròrroga per passar a vàlida.

Si la representació es basa en nou document de poders >> no es permet la pròrroga, i per tant cal realitzar una nova alta.

Si la representació ja ha caducat >> no es permet la pròrroga, i, per tant, cal fer una nova alta.

Qualsevol de les dues parts pot sol·licitar la pròrroga?

Sí.

Si la representació inicial va passar per “pendent d'acceptació” pot sol·licitar la pròrroga el poderdant o el representant i l’ha d’acceptar l’altra part.

Si la representació inicial va passar per “pendent de validació” poden sol·licitar la pròrroga tant el poderdant com el representant i l’ha de validar l’administració.

Com crear una pròrroga des del portal de ciutadania?

Cal accedir al portal de ciutadania i cercar la representació a prorrogar.

Representa_portal_ciutadania.png

 

Quan fem clic a la representació a prorrogar, anirem a la pestanya de “Consulta i Gestió” i un cop allà, si la representació compleix els requisits (vàlida i vigència inferior a 5 anys), a la pestanya “Accions” es pot dur a terme la “Pròrroga”.

representa_portal_ciutadania_consultaigestio.png

 

representa_portalCiutadania_prorroga.png

 

Cal escollir el període de vigència (sempre inferior a 5 anys sobre la representació original) i prémer “Pròrroga” > “Confirmar”. 

representa_portalCiutadania_prorroga_previ_confirmacio.png

prorroga_5_pc.png

 

La sol·licitud quedarà en “Pendent validació” o “Pendent acceptació” en funció del cicle de vida de la representació original, tal com s'explica a l'apartat “Com funciona el flux de la pròrroga?

representa_portal_ciutadania_consultaigestio.png

A partir d'aquí, per tal que la representació sigui Vàlida, cal que segueixi el flux habitual:

  • Pendent acceptació: cal que l'accepti l'altra part (la que no ha iniciat la pròrroga).
  • Pendent validació: cal que el validador de l'administració revisi la documentació adjunta i la validi.