La representació d’un menor d’edat que correspon a les persones que n’exerceixen la pàtria potestat o tutela (p.ex. els progenitors), no és objecte d’inscripció en el Representa.

En línies generals, un menor d'edat no emancipat no té capacitat d'obrar (al marge de l'excepció de l'art.3.b de la Llei 39/2015) i, com a conseqüència, no pot promoure un procediment administratiu com a interessat. Per tant, tampoc poc tenir el rol de poderdant o representant en una inscripció al Representa.

D’aquesta manera, la representació legal d’un menor d’edat davant les Administracions públiques per part de qui té la pàtria potestat, tutela o curatela, pot exercir-se per a la defensa dels seus drets i interessos (quan l’actuació estigui permesa per l’ordenament jurídic), sense acreditar la representació mitjançant una inscripció al Representa.