D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les representacions inscrites als registres electrònics d’apoderaments tindran una validesa màxima de 5 anys des de la data d’inscripció, sense perjudici del fet que, abans de la finalització d’aquest termini, el poderdant prorrogui o revoqui aquest poder.

En cas de pròrroga, la durada màxima de la representació serà de 5 anys a partir de la data de la seva inscripció i es podrà anar prorrogant successivament dins dels 5 anys establerts per a la validesa de la seva inscripció.

S’ha de tenir en compte que la durada dels càrrecs de les societats anònimes és de 6 anys (Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol). Per tant, pot donar-se el cas que una representació legal basada en uns poders notarials, degudament inscrita a REPRESENTA prèvia validació dels poders, consti com a caducada perquè han transcorregut 5 anys però el poder sobre el que es basa la inscripció segueixi vigent, romanent 1 any.

En aquest cas, si el representant fes alguna actuació en nom del poderdant, hauria d’aportar còpia de l’escriptura o bé, inscriure una pròrroga de la representació pel termini d’1 any.