Actualment Representa permet registrar poders entre:

  • Persona Física atorga poders a Persona Jurídica
  • Persona Física atorga poders a Persona Física
  • Persona Jurídica atorga poders a Persona Jurídica
  • Persona Jurídica atorga poders a Persona Física

Malauradament no poden crear-se representacions en que una persona física o jurídica atorga poders a 2 o més persones, ja siguin persones físiques o jurídiques de manera mancomunada, és a dir, que han d'actuar en representació de la persona física o jurídica atorgant (el poderdant) de manera conjunta.