La normativa de procediment administratiu permet que l’actuació dels interessats es dugui a terme per mitjà d’un representant, condició que podrà acreditar-se amb qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència (article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

Entre d’altres, dos d’aquests mitjans són i) l’acreditació de la inscripció de la representació a un registre electrònic d’apoderaments (com REPRESENTA) i, ii) el certificat electrònic qualificat de representant (article 32 del Reial Decret 203/2021, de 30 de març).

A la pràctica, sobretot quan els interessats són persones jurídiques (i per tant, subjectes obligats a la relació electrònica), és habitual l’ús de certificats de representant.

En aquest cas poden sorgir dubtes sobre la necessitat, o no, d’inscriure la representació que consta en el certificat electrònic a REPRESENTA.

Cal tenir en compte que el certificat electrònic qualificat de representant s’emet en compliment de la normativa reguladora dels serveis de confiança, la qual exigeix la comprovació de la relació de representació (Reglament 910/2014 (ReIDAS) i la Llei 6/2020, d’11 de novembre).

Per tant, atès que aquests certificats ja acrediten, per sí mateixos, la relació de representació existent entre dues persones, no cal inscriure les representacions a REPRESENTA.

Errors comuns en relació amb certificats de representant

Quan s’intenta inscriure la representació que consta en un certificat de representant, és a dir, quan s’intenta inscriure que la persona física que consta al certificat representa a la persona jurídica que consta al mateix, la plataforma retorna un avís: No és possible inscriure aquesta combinació de NIFs.

Això és així, donat que tal com s’indica a l’apartat anterior d’aquesta mateixa FAQ, el certificat de representant  ja acredita la relació de representació existent entre aquestes dues persones, per tant, no cal inscriure aquesta representació al REPRESENTA.

Passa al mateix a la inversa, quan s’intenta inscriure que la persona jurídica que consta al certificat representa a la persona física que consta al mateix, donat que és una representació que no aplica.